Avís legal

AVÍS LEGAL

 

Aquest avís legal té com a objecte establir les condicions generals que regulen l’accés i ús general de la pàgina web per part de totes les persones usuàries, de manera que l’accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació d’aquestes condicions.

 

Titular de la pàgina web

 

RAÓ SOCIAL:                INDUSTRIAS PLÁSTICAS CASSÀ, SA

NIF.                              A 17026188

Domicili:                       C/Garrotxa, 14-16, Pol. Industrial, 17244- Cassà de la Selva

Correu electrònic:         inplacsa@inplacsa.com

Dades registrals:           INDUSTRIAS PLÁSTICAS CASSÀ, SA és una societat mercantil constituïda per temps indefinit en escriptura de data 29 d’abril del 1974, inscrita al Registre Mercantil de Girona, al Volum 201, Foli 193, Fulla número GE 3735, inscripció novena.

 

 

Condicions d’ús

 

Aquesta pàgina ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer les activitats i els productes de l’empresa. I la mateixa podrà ser modificada en qualsevol moment sense necessitat de cap preavís.

 

La persona usuària adquireix el compromís de fer un ús lícit i correcte de la pàgina web i del seu contingut respectant en tot moment les condicions que s’exposen. INDUSTRIAS PLÁSTICAS CASSÀ, SA es reserva el dret per exigir responsabilitats de qualsevol mena que es derivin del seu incompliment.

 

Aquesta empresa no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin produir per la manca de disposició de la pàgina web.

Propietat Intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina així com la resta de continguts i elements gràfics del lloc web són propietat d’ INDUSTRIAS PLÁSTICAS CASSÀ, SA i es prohibeix la seva reproducció sense autorització expressa.

Política de privacitat

Aquesta empresa té implementades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la confidencialitat i la integritat de les dades de caràcter personal que es tracten i faciliten a través d’aquest web en compliment de les disposicions i normatives del Reglament UE 2016/679 relatiu a la protecció de les persones de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

La persona usuària no està obligada a facilitar cap dada personal per a visitar la pàgina web.

No obstant això, les dades de caràcter personal que es puguin demanar en formularis per a sol·licitar informació de l’empresa o els seus productes, seran incorporades en un fitxer responsabilitat de l’empresa sempre que la usuària hagi proporcionat el seu consentiment exprés i inequívoc. En tot cas aquestes dades només seran tractades per a les finalitats previstes d’atendre la seva petició o consulta.

Aquesta pàgina web pot contenir galetes pròpies o de tercers per a millorar l’experiència de navegació que en qualsevol cas seran respectuoses amb la privacitat.

En tot moment vostè té dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament sobre les seves dades de caràcter personal que tractem a la nostra empresa, així com a retirar-nos el consentiment pel tractament de les seves dades, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a inplacsa@inplacsa.com o bé a la direcció postal  C/Garrotxa, 14-16, 17244- Cassà de la Selva.

Resolució de conflictes

Els conflictes derivats de l’ús d’aquesta web es regiran pel dret estatal i autonòmic i seran resolts pels Jutjats de la ciutat de Girona amb independència de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, renunciant la persona usuària a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.