Política de privadesa

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta empresa té implementades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat i la integritat de les dades de caràcter personal que es tracten a l’empresa i que es faciliten a través d’aquest web.

Al mateix temps el responsable del tractament compleix totes les disposicions i normatives del Reglament UE 2016/679 relatiu a la protecció de les persones de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i manifesta que tots els tractaments de dades personals de la seva responsabilitat són efectuats de manera lícita, transparent i adequades en relació amb les finalitats informades i legítimament recollides.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

 

RAÓ SOCIAL:                INDUSTRIAS PLÁSTICAS CASSÀ, SA

NIF.                              A 17026188

Domicili:                       C/Garrotxa, 14-16, Pol. Industrial, 17244- Cassà de la Selva

Correu electrònic:         inplacsa@inplacsa.com

 

Per a què utilitzem les teves dades personals?

Tractem les teves dades personals per a tramitar i gestionar les vendes dels nostres productes i realitzar la corresponent facturació.

L’informem que no tractarem les dades personals per a altres finalitats no relacionades amb l’execució del contracte, com ara la remissió de comunicacions comercials publicitàries, sense el seu consentiment exprés.

Com l’hem informat recollim i utilitzem les seves dades personals per executar el contracte i crear un compte de client. D’aquesta manera processem les dades personals per a tramitar els serveis contractats i crear un compte de client quan vostè ens dóna voluntàriament les seves dades en realitzar la comanda, en posar-se en contacte amb nosaltres.

 

En els formularis de nou client les dades que es recopilen són les següents:

 

  • Nom i cognoms.
  • Adreça de facturació i d’entrega.
  • Adreça de correu electrònic.
  • Dades de facturació i de pagament.
  • Número de telèfon

 

La base jurídica per al tractament d’aquestes dades personals amb l’objectiu de tramitar els serveis contractats és l’article 6, apartat 1, lletra b  del Reglament General de Protecció de dades.


En facilitar-nos les seves dades personals vostè ens autoritza a la creació d’un compte client per a gestionar el lliurament de les comandes i alhora ens autoritza a rebre comunicacions postals o per correu electrònic relacionats amb l’execució del contracte.

 

Com hem obtingut les seves dades personals i quina legitimació tenim pel tractament de les seves dades personals?

La base legal pel tractament de les seves dades personals és el compliment de les obligacions de la relació comercial que manté amb la nostra empresa o bé perquè ens has donat expressament el seu consentiment per oferir nous productes de la nostra empresa o per comunicar les seves dades a tercers.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades personals seran conservades durant tota la vigència de la relació contractual.

En compliment dels terminis previstos per les disposicions legals aplicables, les seves dades personals seran conservades durant un mínim de cinc anys, una vegada finalitzades les relacions comercials.

En tot cas cancel·larem les seves dades personals quan aquestes hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les seves finalitats o quan aquestes deixin de ser necessàries per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.


A qui comunicarem les seves dades?

No cedirem les seves dades personals a tercers llevat que siguin proveïdors de serveis que ens prestin serveis en nom de la nostra empresa (com ara empreses de logística, proveïdores de serveis de pagament, empresa de manteniment dels equips informàtics, etc.) o bé ens hi obligui una disposició legal.

Els informem que en cas d’iniciar una nova relació comercial, a l’efecte de protegir els nostres interessos legítims, aquesta empresa es reserva el dret a sol·licitar un informe d’identitat i solvència a les companyies especialitzades en el subministrament d’informació sobre empreses concretes o bé facilitar les seves dades a una empresa d’assegurança de crèdit i caució per a cobrir el risc comercial de l’operació davant el seu impagament.

Les bases jurídiques per transmetre aquesta informació són l’article 6, apartat 1, lletra b i l’article 6, apartat 1, lletra f de l’RGPD. Sobre la base d’aquestes disposicions, les dades només es facilitaran si això és necessari per garantir l’interès legítim de la nostra empresa o de tercers i no preval sobre els interessos i els drets i llibertats fonamentals dels interessats que reclamen la protecció de les dades personals.

Quins són els seus drets?

Vostè té el dret a rebre confirmació si a la nostra empresa estem tractant les seves dades personals, per a quines finalitats i amb quina legitimitat.

ACCÉS A LES SEVES DADES:  Podrà consultar les dades personals incloses en els nostres fitxers i conèixer la finalitat del tractament; les categories de dades que es tracten; els destinataris o categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades; el termini previst de conservació de les dades o els criteris utilitzats per determinar-lo; l’origen de les dades; si les dades són objecte de transferències internacionals.

RECTIFICACIÓ DE LES SEVES DADES: Podrà modificar la rectificació de les seves dades personals si aquestes són inexactes.

SUPRESSIÓ DE LES SEVES DADES: Podrà sol·licitar que s’eliminin les seves dades personals quan consideri que les seves dades personals ja no són necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides; en cas que s’hagi retirat el consentiment pel tractament de les seves dades; en cas que hagi existit una oposició al tractament; en cas que les dades s’hagin tractat il·lícitament; o bé les dades s’hagin de suprimir per compliment d’una obligació.

PORTABILITAT DE LES SEVES DADES: Podrà sol·licitar la recepció en format electrònic de la totalitat de les dades personals que vostè ens ha facilitat en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica.

OPOSICIÓ AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES: Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.

LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT:  Podrà sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades personals quan s’impugni l’exactitud de les dades personals; el tractament és il·lícit i se sol·licita la limitació en comptes de la supressió de les dades; el tractament de les dades personals ja no resulten necessàries per a les finalitats que varen ser recollides.

Podrà exercir qualsevol d’aquests drets per mitjà del formulari de sol·licitud que es facilita, acompanyada d’una fotocòpia del seu document nacional d’identitat, a l’adreça de correu electrònic inplacsa@inplacsa.com o bé a la direcció postal  C/Garrotxa, 14-16, 17244- Cassà de la Selva.

En qualsevol cas l’informem que vostè pot adreçar-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna, en el cas que no rebés resposta d’aquesta empresa o bé cregui que se li ha vulnerat qualsevol dret relatiu a la protecció de les seves dades personals.


Modificacions de la política de privacitat

La present política de privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment a les novetats legislatives o jurisprudencials. En aquest cas serà degudament informat per mitjà de correu electrònic o per avís a la pàgina web.

La política de privacitat està publicada a la nostra pàgina web www.inplacsa.com